"Etikinvest investerar endast i företag som bedöms som långsiktigt hållbara, och som kan åstadkomma en positiv skillnad för mänskligheten och världen. Strategin bygger på att det som är långsiktigt hållbart också bör bli långsiktigt lönsamt."

Onoterade innehav

Solarus Renewables AB

är ett forsknings- och utvecklingsbolag inom förnybar och hållbar energiproduktion och världsledande inom utveckling av hybridsolfångare. Solarus Renewables AB avser även att inleda internationell handel med solfångare.

Solarus har världsledande teknologi för att tillvarata solenergin effektivt och utvecklar, tillverkar, samt säljer högeffektiva hybrid-solfångare som ger både varmvatten och el. Detta genom att tillvarata både solens långvågiga värmestrålning för varmvatten och den kortvågiga solstrålningen för elproduktion.

 

Solenergi är en växande marknad där Solarus solfångare idag har installerats eller sålts i 28 länder i 4 världsdelar. 

Sydafrika där Solarus Smart Energy Solutions BV har dotterföretaget Sol R Us är hittills den största marknaden. 

Södra och västra USA har liknande klimatförutsättningar som Sydafrika till och med lite bättre då solinstrålningen bitvis är än högre. Till det kommer att det i flera delstater finns generösa subventioner. Solarus räknar med att USA kommer bli den största marknaden framöver och har därför beslutat att produktionslinan flyttas från Nederländerna till USA. 

Bionomit Public AB

Bionomit Public har hittills haft som huvudspår att utveckla prestandaförbättrande mjukvara för datorer.  Lösningen gör att hårdvara kan användas mer effektivt så att man kan få samma prestanda med en liten billig dator som med en stor och dyr.

En liten dator kräver mindre resurser, så som sällsynta jordartsmineraler vid tillverkningen och förbrukar mindre energi.

Inriktningen är främst mot inbyggda industritillämpningar med realtidskrav och vissa segment inom Internet of Things.

 

 

 

Bionomit har även börjat arbeta på fintech-programvara för beräkning av preferensstrukturer, som baseras på en självbalanserande algoritm bestående av ett system av olinjära algebraiska ekvationer.

Den algebraiska delen av algoritmen har verifierats med en enkel prototyp. Den algebraiska delen som kopplar kurs och preferensmål avses kompletteras med en analytisk del som sammankopplar avkastningsmål och preferensmål.

Projektet avses utvecklas med huvudsakligen interna resurser och blir klart tidigast 2023. 

Liquid Wind AB

Erbjuder produktionsanläggningar för biobaserad elektrometanol, ett koldioxidneutralt bränsle producerat av vindkraftsel och återanvänd koldioxid. 

Bränslet avses att användas främst inom sjöfart och andra tunga transporter. Tekniken bygger på att vätgasen kombineras med renad koldioxid, varpå blandningen komprimeras och körs in i en metanolreaktor. Ur reaktorn tas sedan metanol och vatten.

Liquid Wind utvecklar, finansierar, bygger och driver anläggningarna. Som samarbetspartners finns bland annat Alfa Laval, Haldor Topsoe, och Siemens Energy. 

Etikinvest har sitt ägande via holdingbolaget LW Community. 

Ekobanken 

Ekobanken grundades 1998 och är en svensk etisk medlemsbank som lånar ut till företag, privatpersoner, och föreningar som bidrar till en ekologiskt, socialt, och kulturellt hållbar samhällsutveckling.

Ekobanken är transparent med sin utlåning till företag och föreningar genom att publicera informationen om alla låntagare på hemsidan och i sin årsredovisning. 

Ekobanken rankas idag som den mest hållbara banken i Sverige utav Fair Finance Guide, vilket är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar. Fair Finance Guide gör oberoende utvärderingar av Sveriges banker.

Ekobanken är med i Global Alliance for Banking on Values (GABV), ett internationellt nätverk av banker som arbetar för att göra kapital hållbart och transparent. Se mer på

We Don’t Have Time 

WeDontHaveTime har en IT-plattform där medlemmarna följer, interagerar, påverkar och etablerar en klimatdialog med olika intressenter. Styrkan i flertalet ger möjligheten att påverka näringslivet, politiker och världsledare.

Plattformen tillhandahåller även digitala sändningar från och medverkan i klimatkongresser och klimatkonferenser. 

 

WeDontHaveTime har varit medarrangör till världens största klimatkonferenser, Earth Day Week och även bjudits in som medarrangör till flera FN-konferenser så som Världsmiljödagen och de återkommande internationella klimattoppmötena.

WeDontHaveTime arrangerade även en stödgala för Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet och tog med Greta som då blivit ungdomsrådgivare åt WeDontHaveTime till klimattoppmötet i Katowice i Polen varefter Greta började få egna inbjudningar och den internationella uppmärksamhet hon har idag. 

 

Plagazi AB

Plagazi har en patenterad metod för produktion av vätgas med hjälp av högtemperatur-elektrolys vid 3000°C.

Vätgasen i vatten har dubbla bindningar, som gör det energikrävande och dyrt att spjälka vattnet till syre och vätgas. 

När man närmar sig 700°C börjar den ena bindningen släppa, och vid 3000°C börjar den andra att släppa. Detta gör spjälkningen lättare och mindre energikrävande. 

Upphettningen kan med den patenterade metod plagazi använder ske genom förbränning av svåråtervunnet avfall, avfall vilket idag hamnar på deponi och därigenom utgör miljöproblem. 

Med sin metod kan Plagazi samtidigt producera grön vätgas med mindre energi, och därmed lägre kostnad.

Plagazi är starkt expansivt och etablerat med dotterbolag i flera länder.

ENCARE

Varje år utförs över 300 miljoner operationer världen över där en av fyra patienter får komplikationer. Många av dessa komplikationer skulle kunna undvikas om vårdprocesser kopplade till operationen utfördes enligt etablerade internationella riktlinjer.

Encare har utvecklat en mjukvarulösning för att hjälpa sjukhusteam att göra just det. Det gör det möjligt för sjukhusteam att implementera ”best practice” för större kirurgiska ingrepp under hela vårdprocessen. 

Data för alla aspekter som berör patienten registreras och samordnas genom hela vårdkedjan. Mjukvaran erbjuder uppföljning av vårdresultat, följsamhet och analys på ett strukturerat sätt, vilket ger möjligheter till förbättringar i vårdprocessen.

Riktlinjerna som mjukvaran bygger på kommer från ERAS® Society (Enhanced Recovery After Surgery) och flera studier visar att efterlevnad av dessa riktlinjer leder till snabbare återhämtning efter operation, kortare sjukhusvistelse och ökad livskvalitet.

Mjukvaran är molnbaserad med en skalbar affärsmodell och säljs som en SaaS-lösning (Software as a Service), vilket ger återkommande intäkter. Företaget har för närvarande fler än 130 kunder i 25 länder.

Listade Innehav

ECOMB AB

En miljöteknik-koncern som arbetar med luft- och sjö- och havskvalité.

För att förbättra luftkvalitén erbjuder ECOMB tekniska lösningar för att effektivisera förbränningsprocesser i stora kraftverkspannor och andra fastbränslepannor ofta eldade med biobränslen men i vissa fall sker eldning fortfarande med fossil kol. 

Effektiviseringen görs med hjälp av bolagets egenutvecklade Ecotube-system vilket kan installeras i befintliga förbränningsanläggningar och därigenom fungera som ett kostnadseffektivt optimeringsverktyg.

Genom att radikalt förbättra blandningen av förbränningsgaser kan ett installerat Ecotube-system bland annat reducera en anläggnings utsläpp av föroreningar som exempelvis kväveoxider och kolmonoxider avsevärt, detta i symbios med lägre driftkostnader och utsläpp av koldioxid.

Bolaget har sitt säte i Södertälje, Sverige, men är sedan 20-år verksamt internationellt.

ECOMB Ocean Recycle AB

ECOMB Ocean Recycle är dotterbolag till ECOMB AB och bygger vidare på moderbolagets starka kompetens inom syreanvändning. Dotterbolaget syftar dock till att nyttja denna kompetens i en helt annan marknad genom att utveckla och sälja konceptlösningar för att syresätta vatten i havsområden och insjöar.

Övergödning är ett av de främsta problem som drabbar världshaven i dagsläget, där Östersjöområdet står som ett bekant och svårt drabbat exempel sett ur ett svenskt och nordiskt perspektiv. Då övergödning och påföljande algblomning orsakar syrgasbrist i vatten blir konsekvenserna ofta ett rubbat ekosystem där bland annat döda bottnar är vanligt förekommande, dvs bottnar där syrenivån är så pass låg att endast bakteriellt liv kan förekomma.

Vid sidan av de direkt ekologiska konsekvenserna finns dessutom klimatkonsekvenser då döda bottnar läcker metangas och samhällskonsekvenser då båtliv, badturism, fiskeindustri med mera är beroende av friska hav och vatten.

ECOMB Ocean Recycle kan i dagsläget erbjuda en unik patenterad lösning för att mobilt injicera syre i bottenvatten med hjälp av mikrobubbelteknik från en båt, och kan därmed erbjuda akut behandling för hav och sjöar som är så pass sjuka att förebyggande arbete inte längre är tillräckligt för att återskapa marint liv. 

Annexin Pharmaceuticals

har en biologisk läkemedelskandidat, ANXV, ett humant rekombinant protein, Annexin A5, som främst är avsett för akut behandling av hjärt- och kärlsjukdomar där skador och inflammation i blodkärlen finns.

Närmast ligger fas 2 studier avseende den kärlrelaterade ögonsjukdomen RVO, som lär vara en av de vanligaste orsakerna till medicinsk blindhet och för vilken det idag saknas botemedel. Idag för detta att alla som drabbas av sjukdomen blir blinda. Ett botemedel mot denna sjukdom vore ett viktigt genombrott.

Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5, och produktionsprocessen är patentansökt.

Annexin har även pågående studier kring läkemedel mot svår Covid, och har även fått exklusiv licens för användning av proteinet i cancerbehandling.

Mantex 

WeDontHaveTime har en IT-plattform där medlemmarna följer, interagerar, påverkar och etablerar en klimatdialog med olika intressenter. Styrkan i flertalet ger möjligheten att påverka näringslivet, politiker och världsledare.

Plattformen tillhandahåller även digitala sändningar från och medverkan i klimatkongresser och klimatkonferenser. 

WeDontHaveTime har varit medarrangör till världens största klimatkonferenser, Earth Day Week och även bjudits in som medarrangör till flera FN-konferenser så som Världsmiljödagen och de återkommande internationella klimattoppmötena.

WeDontHaveTime arrangerade även en stödgala för Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet och tog med Greta som då blivit ungdomsrådgivare åt WeDontHaveTime till klimattoppmötet i Katowice i Polen varefter Greta började få egna inbjudningar och den internationella uppmärksamhet hon har idag. 

 

Bioservo Technologies

har en biologisk läkemedelskandidat, ANXV, ett humant rekombinant protein, Annexin A5, som främst är avsett för akut behandling av hjärt- och kärlsjukdomar där skador och inflammation i blodkärlen finns.

Närmast ligger fas 2 studier avseende den kärlrelaterade ögonsjukdomen RVO, som lär vara en av de vanligaste orsakerna till medicinsk blindhet och för vilken det idag saknas botemedel. Idag för detta att alla som drabbas av sjukdomen blir blinda. Ett botemedel mot denna sjukdom vore ett viktigt genombrott.

Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5, och produktionsprocessen är patentansökt.

Annexin har även pågående studier kring läkemedel mot svår Covid, och har även fått exklusiv licens för användning av proteinet i cancerbehandling.

Renewables Ventures Nordic

Är ettt investment-bolag med fokus på green-tech

Renewables Ventures Nordic har investerat i ett flertal företag inom green-tech sektorn. Största innehaven per 2022-04-12 är Reliefed Technologies, GreenCharge Infra, och Norditek.

Renewables Ventures Nordic avser även att inleda verksamhet inom omvända förvärv.