Affärsmodell

Då antalet riktigt hållbara och etiska bolag på börsen är ganska litet kan inte alla aktiefonder investera i dessa för de skulle i så fall bli övervärderade. Många onoterade företag är i jämförelse lågt värderade då vanliga aktiefonder som riktar sig till allmänheten inte får investera utanför den reglerade börsen vilket går att tillgången på kapital till onoterade företag är mindre.Man får därför mer för pengarna och bidrar till större omställning med större vinst om man även kan investera i onoterat.

Etikinvest avser att över tid rikta 1/3 av kapitalet till företag i halvmogen fas. Antalet investerare i denna fas är färre än i tidig eller sen fas, varför konkurrensen är mindre och värderingarna attraktivare.

Kan man dessutom göra detta med kapitalresurserna från exempelvis aktiefonder kan man gå in som ledande investerare och styra emissionsvillkor och ställa krav på säkerheter eller liknande vilket kan minska risken och öka lönsamheten ytterligare.

Denna tredjedel av verksamheten med investeringar i halvmogen fas och hög lönsamhetspotential balanseras över tid med 2/3 av investeringarna i mogna företag och stabila tillgångar vilket ska ge Etikinvest en stabil lönsamhet på sikt.

Hur mycket som finns investerat i halvmogna företag som fortfarande har venture karaktär och hur mycket som finns i mer mogna företag och stabila tillgångar lär variera ganska kraftigt över tid, då en del stora investeringar med tiden mognar kan tidpunkten för avyttringar, förvärv och kapitalanskaffning påverka fördelningen en hel del vid varje enskild tidpunkt.

Etikinvests affärsidé kan sammanfattas att det ska finnas en balans mellan investeringar med å ena sidan högre lönsamhetspotential och risk och å andra sidan stabila eller likvida investeringar med lägre risk och potential. Balansen kombinerat med ett aktivt ägande ska säkerställa tillväxten och lönsamheten över tid.

Vision

Etikinvest’s vision är att via investeringar i innovativa och hållbara framtidsföretag, bidra till att skapa en långsiktigt positiv skillnad för mänskligheten och världen.

Det är en vision av en långsiktigt hållbar värld där goda livsförutsättningar råder för mänskligheten och dess efterföljare även långt in i framtiden och människor för alltid ska kunna leva värdiga och berikande liv. 

Det är en vision om en värld med ren luft, rent vatten, giftfri mat, en frisk miljö och ett behagligt och stabilt klimat.En värld där människor är toleranta mot varandra och inte försöker tjäna sina pengar på oskyldigas bekostnad utan på att åstadkomma positiv realtillväxt.

 

En värld där fiskebestånden i haven växer, där skogar växer och frodas och vilda djur lever i sina naturliga habitat, där fin matjord bevaras och förädlas, där goda grödor växer,  samt där kanske även halvöken och öken kan blomstra igen.

En värld där cirkulära affärsmodeller dominerar, där städerna är hållbara och mänskliga, där vetenskapen är fri och gör fantastiska framsteg, där kulturen blomstrar och berikar mänskligheten.

En framtid där ändamålen sällan tillåts helga medlen.

Etikinvest vill bidra till visionen om ett närmast utopiskt paradis på Jorden, snarare än att bidra till ett reellt helvete, vilket livet på Jorden idag närmar sig alltmer för varje ton fossilt kol som förbränns.

Etikinvest gör investeringar som kan rädda klimat, miljö, hälsa och bidra till att förverkliga visionen, men som framför allt inte riskerar att skada mänskligheten, världen eller visionen om en hållbar framtid.

Mission

Etikinvest mission är att slussa investeringar från vanliga aktiefonder eller annat publikt och offentligt kapital till innovativa och hållbara framtidsföretag, där kapitalet gör större nytta vad det gäller att skapa en långsiktigt positiv skillnad för mänskligheten och världen.

Etik

Etikinvest omfattar en konsekvensetik där det är de vidsträckta förväntade konsekvenserna, i tid och rum, av investeringar och handlingar som avgör vad som är etiskt rätt eller fel.

Det som förväntas vara positivt för mänskligheten och världen kan Etikinvest investera i, medan det som förväntas eller riskerar bli negativt för världen, mänskligheten eller delar därav undviks.

Etikinvest kan exempelvis investera i det som förväntas vara bra för klimat, miljö, hälsa, hållbar handel och livsstil.

Etikinvest strävar efter att såväl aktieinvesteringar som ränteplaceringar och andra placeringar ska vara etiskt hållbara

Investeringsfilosofi

Portföljstrategi

Etikinvests investeringsfilosofi bygger på ett antal strategier som förväntas leda till en jämförelsevis stabil och lönsam investering för Etikinvests investerare.

Etikinvest investerar endast i företag som bedöms som långsiktigt hållbara och som kan åstadkomma en positiv skillnad för mänskligheten och världen. Strategin bygger på att det som är långsiktigt hållbart också bör bli långsiktigt lönsamt.

Etikinvests portfölj bör över tid bestå av:

 • 1/3 venture investeringar
 • 1/3 mogna onoterade och andra illikvida tillgångar utan venture-karaktär.
 • 1/3 likvida investeringar

Att företagen är mogna innebär att de oftast går med vinst.

 

Etikinvest är ofta långsiktig aktiva ägare som söker synergier och cirkulär samverkan och försöker ha aktiv insyn, dialog och uppföljning av företagen, vilket sätter en naturlig gräns för antalet investeringar. Däremot är Etikinvest inte en aktivist-investerare i meningen att styrelseposter och aktivt ledarskap i portföljföretagen eftersträvas, då detta inte är skalbart och ofta kostsamt. När ett uppenbart behov av aktivism uppstår så tar dock Etikinvest sitt ansvar. Följden är att Etikinvest investerar i företag som bedöms ha tillräckligt med kompetens och erfarenhet i styrelser och ledningar för att kapital och dialog ska räcka för att skapa framgång.

 

Etikinvest avser att över tid rikta 1/3 av kapitalet till företag i halvmogen fas medan 2/3 ska gå till mogna företag eller andra stabila tillgångar, medan de tidigaste faserna där både företagen och dess ledningar är omogna, huvudsakligen ska undvikas. 

Etikinvest är primärt en kapitalförsörjare som deltar i nyemissioner och investerar endast undantagsvis i befintliga aktier.

Idealt ska Etikinvest upprätthålla mellan 10% och 20% ägande i flertalet större innehav, vilket inte ska hindra att ägandet kan bli större i ett mindre antal företag när så är motiverat eller att Etikinvest ska kunna göra små så kallade titthålsinvesteringar och avvakta en större investering i företaget tills tiden eventuellt blir mogen.

När Etikinvest gör en större investering i ett företag så är avsikten att vid behov fortsätta kapitalförsörja företaget fram till avyttring eller lönsamhet.

Fokusområden

Etikinvest har fyra fokusområden, dessa fyra är:

 1. Klimat och miljö
 2. Hälsa
 3. Hållbar livsstil
 4. Hållbara finanser och handel

Hälsa kan i princip omfatta alla delar av hälsosektorn.

Livsstil handlar om hur människor lever sina liv kanske främst i sitt arbete där påverkan ofta är störst men även privat. Detta område är ganska brett och kan innefatta förtag som arbetar med:

 • Demokratifrämjande åtgärder
 • Ökad yttrandefrihet
 • Medvetenhet kring klimat och miljö
 • Pedagogiska dataspel eller utbildningsverktyg

Gemensamt för alla fokusområden är att affärsmodellerna ska vara skalbara och hållbara, cirkulära eller resursbesparande. Att en affärsmodell är cirkulär gör att företaget kan tjäna pengar om och om igen medan en gammaldags linjär affärsmodell bygger på kortsiktighet, när man sålt en vara som senare blir skräp finns inga mer pengar att tjäna och när råvarorna är slut eller marknaden är mättad är det definitivt slut.

 

 

Det kan beskrivas som att Etikinvest eftersträvar cirkulär integration och horisontell diversifiering. Investeringar över flera fokusområden och olika branscher ska göra att innehaven ska ligga olika i konjunkturfaserna och cirkulär integration ska göra Etikinvest något mindre omvärldsberoende. Bägge strategierna syftar till att Etikinvest ska bli mindre volatilt.

Bakom de fyra fokusområdena ligger även en holistisk tanke som går ut på att även om klimatet just nu är viktigast för mänskligheten så kan klimatfrågan inte lösas utan att mänsklighetens livsstil förändras och handel och finanser förändras då detta påverkar klimat och hälsa och har människor inte hälsan kan de inte åstadkomma något, så allt hänger ihop och behöver förundras parallellt.

Avyttring

Etikinvests avyttringsfilosofi har fyra grunder:

 

1.  Industriell grund: När ett företag övergår i en ny fas kan det finnas ägare som är bättre på att ta hand om investeringen och exempelvis skapa synergier än vad Etikinvest kan vara.

2. Finansiell värderingsgrund: Avyttring kan ske om innehavet bedöms relativt övervärderat. Då Etikinvest investerar över flera fokusområden, sektorer och faser behöver ”övervärderat” inte betyda att värdet är för högt jämfört med andra tillgångar inom samma sektor, fas men att hela sektorn eller fasen är väl högt värderad i förhållande till risk och framtidsutsikter.

3. Strukturell grund: Avyttring kan skapa en bättre struktur och balans inom Etikinvest i linje med investeringsfilosofin.

4. Etisk grund: Avyttring kan ske för att en investering inte längre uppfyller Etikinvests etiska kriterier. Här skulle man kunna tänka sig att bedömningarna för investering och avyttring skulle kunna vara de samma, det vill säga att om man inte skulle kunna nyinvestera i ett företag på grund av att det inte längre är etiskt acceptabelt och hållbart, så borde man inte kunna behålla det. Riktigt så enkelt är det dock inte då möjligheterna till investering skiljer sig från möjligheterna till avyttring och vidare effekterna av en investering skiljer sig från effekterna av en avyttring varför situationen inte är symmetrisk.

 

 

Mer om etisk grund: 

För att kunna investera krävs att det behövs kapital, för att kunna avyttra krävs att det finns en köpare.

Ett alternativ om köpare inte finns kan vara att skänka bort innehavet men om Etikinvest inte vill ha kvar innehavet innebär det att varje tänkbar mottagare har lägre ställda etiska krav än Etikinvest, ty den som i så fall skulle ha samma etiska krav skulle rimligtvis inte heller vilja ha innehavet. Att skänka något till en mindre etisk ägare skulle potentiellt vara oetiskt och motverka Etikinvests vision.

När det gäller onoterade venture-företag är dessa svårsålda ty så länge som ett illikvitt företag inte går ihop och det behövs mer kapital så är det bättre att tillföra företaget kapital än att ge kapitalet till tidigare ägare vilket gör att värderingen på andrahandsmarknaden för aktier i venture-företag pressas nedåt. Det gör att vad som pro forma utgör en försäljning i praktiken kan ha gåvokaraktär och man är tillbaka i dilemmat med oetiskt gåvo-givande.

Slutligen kan finnas aktieägaravtal som försvårar eller helt förhindrar att man avhänder sig innehavet.

 

Så vad ska Etikinvest göra när ett tidigare etiskt innehav blir oetiskt?

Det finns flera alternativ.

 • Att föra dialog med företagets företrädare för att få dem att ändra på företaget så det åter blir etiskt.
 • Att sälja innehavet om så är möjligt till ett rimligt pris.
 • Att sälja företaget till undervärde om värdet bedöms minska än mer framöver.
 • Att ta över styrningen av företaget och ändra det så att det åter blir etisk.
 • Att behålla innehavet i avvaktan på att något av ovanstående alternativ kan genomföras.

Vilket av dessa åtminstone fem alternativ som är lämpligast får avgöras från fall till fall. Vad som kan påverka bedömningen är om det finns en avsikt eller plan hos företaget att förändra sig för att bli etiskt igen vidare om företaget fått in oetisk verksamhet via förvärv snarare än att företaget självt tagit initiativet till att bli oetiskt. Denna asymmetri mellan investering och avyttring innebär att Etikinvest vid varje enskilt tillfälle inte kan garantera att portföljen är helt fri från direkta eller indirekta innehav som kan betecknas som oetiska eller ohållbara och det utgör ett pedagogiskt dilemma att förklara varför och kan skada Etikinvests framtoning men alternativen kan vara än värre. Det är trots allt bättre att Etikinvest vid en ytlig betraktelse inte framstår som helt etiskt än om det verkligen vore oetiskt, vilket skulle kunna vara fallet i händelse av oetiska värde-överföringar så som oetiska gåvor.

Dilemmat med aktieägaravtal hanterar Etikinvest med att ha höga krav på innehållet i eventuella aktieägaravtal och tacka nej till investeringen om avyttring eller avhändning kan förutses bli orimligt svår.