Om Aktien

Det finns 63 568 aktier varav 5 644 i serie A och 57 924 i serie B. A-aktierna har 10 röster B-aktierna en röst och de har lika andel i kapitalet. Per 2024-03-01 finns drygt 150 aktieägare.

Kvotvärdet är 40 kronor per aktie.

Antalet utestående teckningsoptioner kommer vara 154 i serie TO3, 1 742 i serie TO4. 

Teckning av teckningsoptioner i serie TO5 och TO6 samt konvertibler i serie KV1 pågår under våren 2024 och förhoppningsvis registreras av Bolagsverket under första halvåret 2024.